Past Presidents

Home > ABOUT > Past Presidents
성명 임기
1st President 정 용 승
(Yong-Seung Chung)
1987
2nd President 신 용 무
(Yong-Moo Shin)
1988
3rd President 조 한 철
(Han Chul Cho)
1989
4th President 윤 지 원
(Ji Won Yoon)
1990
5th President 양 용 진
(Yong Jin Yang)
1991
6th President 문 광 순
(Kwang Soon Moon)
1992
7th President 주 병 돈
(Byung Don Chu)
1993
8th President 주 학 윤
(Hak-Yoon Ju)
1994
9th President 이 재 락
(Jae Rak Lee)
1995
10th President 강 칠 용
(Chil-Yong Kang)
1996
11th President 정 영 섭
(Young Sup Chung)
1997
12th President 심 정 석
(Jeong S. Sim)
1998 - 1999
13th President 문 우 일
(Wooil Moon)
2000 - 2001
14th President 주 학 윤
(Hak-Yoon Ju)
2002 - 2003
15th President 이 병 훈
(Byong Hoon Lee)
2004 - 2005
16th President 박 철 범
(Chul Bum Park)
2006 - 2007
17th President 김 범 수
(Bumsoo Kim)
2008 - 2009
18th President 이 경 석
(Kevin K.S. LEE)
2010 - 2011
19th President 최 강 일
(Kangil Cheo)
2012 - 2013
20th President 이 치 근
(Chi-Guhn Lee)
2014.01 - 2016.06
21st President 장 갑 수
(Gap Soo Chang)
2016.07 - 2018.06
22nd President 김 정 우
(Jeong Woo Kim)
2018.07 - 2020.12
23th President 김 일 용
(Il-Yong Kim)
2021.01 - 2022.12